Hur väl känner du dina drivkrafter?

Publicerad: 9 november 2009 21:40

Mycket av det vi gör sker av gammal vana. Handlingar orsakas ofta av impulser. Att vara till lags eller framhäva sig själv är vanliga motiv. Hur medvetna är vi egentligen? Är vi vakna eller går vi halvsovande genom livet?

Varför gör jag det jag gör? Vad är det som driver mig? Är jag överhuvudtaget på rätt väg i livet? Har frågor som dessa börjat gro inom dig? Eller arbetar du kanske redan medvetet med dem?

I så fall är du inte ensam. Vi är många som utforskar den inre världen – tankar, föreställningar, känslor, impulser och medvetande. På den vägen kan vi nå in till den stilla rymd där motivationen föds, formas och omformas.

I teorier om motivation är det vanligt att ta utgångspunkten i människans behov. Den bakomliggande tanken är att människan strävar efter att tillfredsställa dem. I många organisationer har behov som pengar, makt, status, individuell prestation och tävlan kommit att lyftas fram.

Det har lett till att olika former av belöningssystem kommit att bli vanliga, framförallt för företagsledare, chefer och säljare. Tanken är att de morötter ledningen lockar med ska ha en styrande effekt på vårt beteende, eftersom vi förutsätts prioritera just den sortens behov som belöningarna tillfredsställer.

Men det finns någonting centralt i sammanhanget som ofta glöms bort; människans medvetenhet. Vi har en medfödd förmåga att växa och mogna och det påverkar motivationen på en grundläggande nivå. Vi kommer även att påverka andras motivation i samma riktning.

Det är svårt att se någon annan enskild aspekt som har större påverkan på vad vi väljer att göra här i livet. Och det gäller även arbetslivet.

Vad händer när vi blir mer medvetna om den stilla rymd där motivationen föds, formas och omformas?

De insikter som följer med ökad medvetenhet förändrar vår motivation på djupet. Medvetenhet handlar ytterst om att finna och vandra min väg. För de flesta av oss är det behäftat med stora svårigheter eftersom vi genom kulturen, media och tidsandan ständigt utsätts för konformistiska budskap om vad framgång är, hur vi bör leva och vad som anses normalt att sträva efter.

Att mitt i allt detta vända sig inåt och fråga: Vilken är min väg? kräver en del. Det behövs mod, det behövs enträget arbete och det behövs stöd från andra människor som också börjar bli medvetna om sin unika väg. Trots sådana resurser är resan långt ifrån lätt och vi kommer att möta svårigheter och bakslag.

För de allra flesta av oss är det vår motivation som avgör i vilken mån vi lyckas utveckla ett liv fyllt av medvetenhet, mening, glädje, hälsa, medkänsla och skaparkraft. För organisationer betyder en sådan utveckling av våra liv att effektivitet, arbetsglädje, etik, innovation, lärande och frisknärvaro kan utvecklas till nya nivåer.

I den mån fenomenet motivation berörs i samband med organisationsutveckling och ledarskap sker det ofta i förbigående. Ändå är förmågan att förstå motivation avgörande när det gäller att utveckla sig själv, sin personal, sin organisation, sitt ledarskap och sin verksamhet.

Min väg är inte skild från andras väg. Våra liv är invävda i varandra i komplexa mönster i nutid, dåtid och framtid. Kan det vara så att många av de problem vi upplever på arbetsplatsen, och som inte vid första anblicken ser ut att ha någonting med motivation att göra, ändå till syvende och sist visar sig bottna i just bristande kunskaper kring hur motivation fungerar hos mig själv och andra?

Och alla de möjligheter vi anar finns i organisationen, och i samspelet med omvärlden, kan en dialog om motivation på arbetsplatsen bidra till att de förverkligas?

Göran Wiklund
Lars Bovin
Bosse Westermark

Krönikörerna har tillsammans under 18 år utforskat föreställningar om motivation. Utforskningen har bland annat berört kopplingen mellan motivation och medvetenhet, ett perspektiv som tar sin utgångspunkt i människans strävan efter utveckling och därmed också möjliggör en hållbar transformation av företag och organisationer.

Lars Bovin har ett förflutet som organisationskonsult och säljare inom IT-branschen. Bosse Westermark, redaktör för detta magasin, har tidigare arbetat i svensk bilindustri och som organisationskonsult. Göran Wiklund är konsult och delägare i U&W med erfarenhet från ledarskapsutbildning och företagsledning.

Denna text publicerades i reviderad version den 16 november 2010.

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.