Medverka till ett nytt ledarskap!

Är du redo för någonting nytt?

Vi bjuder in till en kreativ process som syftar till att utforska, gestalta och sprida ett nytt ledarskap. Under sex eftermiddagar under tre månaders tid får du möjlighet att utforska ett nytt ledarskap och vad det kan innebära för din organisation och för dig personligen.

Ledarlabbet Ett nytt ledarskap erbjuds under våren 2018 i Göteborg, Lund och Stockholm. Successivt kommer labb att sättas upp på fler orter i Sverige.

Vi vill i denna inbjudan ge dig en inblick i programmet. Samtidigt låter vi några av de pionjärer som gått före och bidragit med viktiga aspekter till ett nytt ledarskap komma till tals i korta kommentarer till hur vi valt att utforma programmet. Flera av dem har inspirerat oss i vår syn på ledarskap.

Vem är du?

Vi tror att du som väljer att medverka i utvecklingen av ett nytt ledarskap:

 • Är öppen för nya perspektiv på människor, arbete, ledarskap och förändring
 • Betraktar osäkerhet som en möjlighet, snarare än en svårighet
 • Är övertygad om att människan bär på stora inre potentialer och att hon normalt endast är medveten om en liten del av dessa.
 • Anar att vi kollektivt sitter fast i förlegade föreställningar som hindrar och begränsar oss
 • Vill engagera dig i framväxten av ett nytt ledarskap
Varför ska du medverka i ett nytt ledarskap?
 • För att du vill lära dig mer om kommunikation, engagemang och innovation och hur dessa aspekter hänger ihop
 • För att du vill bli (ännu) skickligare på dialog och öka din förståelse för dialogens roll i att skapa en livsberikande, öppen och innovativ organisation
 • För att du vill växa och utvecklas som människa och få tillgång till mer av din potential
 • För att du vill utforska dina föreställningar och antaganden om ledarskap tillsammans med andra chefer i syfte att bli mer medveten om den blinda fläck som hindrar och begränsar oss, individuellt och kollektivt
 • För att du vill utveckla ett innovativt förhållningssätt som engagerar andra på djupet och främjar initiativ, kreativitet och förnyelse
 • För att du vill förstå hur ett Learning Lab formas och fungerar så att du själv kan arrangera framtida labb i din organisation
 • För att du vill bli del av ett nationellt nätverk med syfte att transformera ledarskapet i Sverige
Vem leder labben?

Programmet är utformat av Bosse Westermark och Micael Wigerud som också är facilitatorer.

Bosse Westermark har under lång tid arbetat med organisations- och ledarskapsutveckling. Det har framför allt handlat om ledarskapsträning, workshops, processledning och samtalspartner till chefer och företagsledare. Han har lång erfarenhet av att utforma och facilitera dialogprocesser. Bosse har sin bakgrund inom svensk bilindustri där han bland annat arbetat som projektledare för nybilsprojekt. Han har intresserat sig för möjligheterna med möten och workshops i naturen och under vandringar.

Micael Wigerud är civilingenjör med masterexamen inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Han har sin bakgrund inom SKF-koncernen där han bland annat arbetat med affärsutveckling och varit produktionschef. Micael har erfarenhet av att utveckla effektiva team i olika delar av världen. Han är utbildad i yoga, meditation och mindfulness i Sverige och Indien. Micael är lagidrottare, fotbollsspelare, långlopps- och uthållighetsfantast och har genomfört långlopp som Svensk klassiker, Vasaloppet och Ten Island Swimrun.

Vilka andra medverkar?

Mångfald berikar processen och vi försöker därför få till en mix av ledare från såväl offentliga som privata sektorn och från civilsamhället. Det finns endast sex ordinarie platser i varje labb, deltagande sker enligt principen först till kvarn från varje enskild sektor. En sjunde plats är vikt för en student inom beteendevetenskap, miljövetenskap, hälsa eller hållbar utveckling som deltar kostnadsfritt. Den åttonde och sista platsen är reserverad för en forskare inom företagsekonomi, sociologi, innovation eller hållbar utveckling.

Praktiska detaljer [läs mer om programmet längre ned]

Under vilken tidsperiod sträcker sig programmet?

Vi möts under sex dagar 13:00 – 17:30 under mars och maj 2018. Under april månad praktiserar du nya förhållningssätt i din egen organisation. Varje labb börjar med att vi intar gemensam lunch klockan 12:00.

Vilka datum gäller?
 • Göteborg: 27/2; 13/3; 27/3; 16/5; 22/5; 29/5
 • Lund: 28/2; 14/3; 28/3; 17/5; 23/5; 30/5
 • Stockholm: 1/3; 15/3; 22/3; 18/5; 24/5; 31/5
Vad är priset?

Din investering för hela programmet är 19.800:- exklusive moms. Priset inkluderar material, fika och lunch.

Finns Early Bird?

Självklart! Vid anmälan senast 2 februari betalar du endast 16.800:- plus moms.

Vill du veta mer?

Ring Bosse på telefon 0705-894801 eller Micael på 0706-702958.

Vill du anmäla dig till programmet?

Skicka ett mejl till bosse@ledarskapfornyelse.se där du anger:

 • Namn på samtliga deltagare, företagets/organisationens namn samt faktureringsadress, telefonnummer och kontaktperson
 • Önskemål om specialkost
 • Vilken ort anmälan avser

Mer om programmet

Vår utgångspunkt är att dagens ledarskap behöver reformeras i grunden genom att upprätta en djupare förbindelse med människans potential och naturens sätt att fungera.

Vi placerar in ledarskap i en kontext bortom den egna organisationen. Ett nytt ledarskap växer fram ur det större sammanhanget. Ju större det sammanhang är inom vilka kunskaper utvecklas och används, desto mer mening får de och desto större inverkan har de.

Varför behövs ett nytt ledarskap?

Vi lever i en tid av omvälvande förändringar. Alla typer av komplexitet ökar nu samtidigt utan att någon generell förståelse existerar av hur vi konstruktivt kan möta denna nya verklighet. Globalisering, urbanisering, digitalisering, robotisering, klimatförändringar, miljöförstöring, stress, psykisk ohälsa, bristande engagemang…

De lösningar vi applicerar verkar fungera allt sämre, oavsett vilka delar av samhället eller näringslivet vi talar om. Vi tycks springa allt fortare, men trots det upplever allt fler att klyftan mellan nuläge och önskat läge fortsätter att växa.

Vaclav Havel beskrev det som att…
– Det verkar som om någonting håller på att vissna, trasa sönder och utmatta sig själv, medan någonting annat, fortfarande otydligt, är på väg att resa sig ur spillrorna.

Befinner vi oss i en brytningstid? Är det så att någonting gammalt är på väg ut, och något nytt håller på att födas? I så fall kanske många av de föreställningar kring ledarskap vi skapat oss, och kommit överens om, i grunden är ohållbara och behöver bytas ut?

Varför inte traditionell ledarskapsutbildning?

Det blir alltmer uppenbart att traditionell ledarskapsutbildning ofta har en begränsad långsiktig effekt på verksamheten, vilket delvis kan bero på att denna ofta utgår från ett top-down perspektiv. Ett nytt ledarskap utvecklas därför i så kallade Learning Labs, en ny form av praktisk ledarutveckling som harmonierar bättre med det ledarskap som nu är på väg att växa fram.

En liten inblick i labbet

Vad är Learning Lab?

Learning Lab bygger på tankarna bakom Action Learning och Action Research. Programmet är utformat för att vi tillsammans ska kunna gestalta ett nytt ledarskap i praktiken. Nyfikenhet, upptäckaranda, ett undersökande förhållningssätt, dialog och gemensam reflektion är bärande element i ett nytt ledarskap. Det här är inte en utbildning i ledarskap, du kommer att få träna det i praktiken.

Lärandeprocessen är såväl process- som innehållsstyrd. Din och de andra deltagarnas situation och behov visar vägen framåt och såväl kursledarna som övriga deltagare inspirerar fortlöpande lärandeprocessen med nya tankar, perspektiv, modeller och metoder som svarar mot behoven. Du får här en unik möjlighet att spegla dig i det sociala fält du formar tillsammans med de andra. Du och de andra deltagarna medverkar till att utveckla gruppen till ett kreativt team som tillsammans blir allt skickligare på att utforska hur ett nytt ledarskap kan växa fram genom att gestalta och uppleva det i praktiken.

En verkligt kreativ ledare hämtar mycket av sina insikter och sin inspiration från sin grupps inneboende kvaliteter
Danah Zohar, organisationskonsult, gästprofessor vid College of Management, Guizhou University, Kina och författare till böckerna Kvantjaget – en revolutionerande syn på människans natur och medvetande med utgångspunkt i den nya fysiken och Kvanttänkande – nya tankebanor i företaget

Tre effektiva och beprövade metoder för lärande utgör kärnan i labbet:

 • Dialog
 • Medveten närvaro
 • Action Learning
Dialogen

Dialogen utgör en kanal in till kreativitet och förnyelse. Dialogkompetens är kanske den viktigaste kapacitet en ledare disponerar. Ju skickligare du blir på att samtala med andra desto bättre blir ditt ledarskap.

Att lyssna uppmärksamt och verkligen ta in vad andra menar innebär att man riskerar att förändras av det man hör
Juanita Brown, författare till boken The World Café – Shaping Our Futures Through Conversations That Matter

Kärnan i dialogen är det öppna, inkännande och utforskande förhållningssättet. Frågor öppnar upp, expanderar tänkandet. Svar begränsar det. Genom att använda frågor kan vi granska och utmana tankemodeller, uppfattningar och synsätt. I en atmosfär av gemenskap, tillit och respekt kan de identifieras, belysas, undersökas och utmanas.

Kanske misslyckas vi oftare på grund av vår oförmåga att ställa rätt frågor än på grund av vår oförmåga att hitta svar på de frågor vi ställer?

Ifrågasättande av individuella och kollektiva föreställningar utgör en öppning till kreativitet och förnyelse

I dialogen tar vi hjälp av varandra för att skapa någonting nytt, något som ingen av oss skulle klara på egen hand. Dialogen gör alla delaktiga och medskapande, tar tillvara idéer, initiativ och perspektiv.

Dialogue is not people talking to each other. Dialogue is the capacity of a system to see itself.
Otto Scharmer, forskare vid MIT, grundare av Presencing Institute och gästprofessor vid The Centre for Innovation and Knowledge Research vid Handelshögskolan i Helsingfors

Här kan du läsa mer om hur dialogen kan bidra till att utveckla din verksamhet

Medveten närvaro

Medveten närvaro (mindfulness) är inte bara en nödvändig förutsättning för att ett nytt ledarskap ska kunna växa fram. Den utgör själva startpunkten för den fortsatta resan. Vad vi lägger märke till och hur vi styr vår uppmärksamhet bestämmer vad vi har möjlighet att skapa. Medveten närvaro är ett förhållningssätt som leder till att vi får tillgång till mer av vår kapacitet, den utvecklar oss ständigt till nya nivåer, den förankrar oss i ögonblicket, ökar fokus och koncentration, bidrar till bättre beslut. Den stärker kontakten med intuitionen och med andra människor. Den motverkar stress och stärker hälsan.

”Vad är min uppgift på jorden”? är en fråga som vi med fördel kan ställa oss om och om igen. Annars kanske det slutar med att vi oss själva ovetande gör någon annans jobb. Och dessutom kan denne andre vara en produkt av vår egen fantasi och kanske till och med fånge i den.
Jon Kabat-Zinn, läkare, forskare och förgrundsgestalt inom medveten närvaro

Nyare forskning indikerar att medveten närvaro bygger upp den grå substansen i väsentliga delar av våra hjärnor, exempelvis hippocampus där flertalet nya nervceller bildas, och främre delen av vänster pannlob, den som är aktiv när vi är glada och tillfreds.

Diamanten är en symbol för medveten närvaro, utan vilken vår kapacitet att leda kraftigt begränsas

Medveten närvaro tränar och fokuserar uppmärksamheten i två riktningar, utåt och inåt.

Det är vanligt att vi tillämpar olika typer av förnekelser, medvetna och omedvetna. Djupt rotade föreställningar, uppfattningar, antaganden och övertygelser står ofta i vägen för att vi ska kunna uppfatta information och fakta som är väsentlig för oss, våra vägval och beslut. Att inte vara förmögen att ”se” är roten till många av dagens svåra utmaningar i samhälle och organisationer.

Därför är ett ocensurerat uppfattande av verkligheten, byggt på den information våra sinnen förmedlar en viktig ingrediens för effektivt lärande och agerande. Träning i medveten närvaro ökar den förmågan.

Always deal with reality. Start by seeing what is actually going on.
Edgar Schein, tidigare professor vid MIT, känd för sin forskning om företagskultur

Medveten närvaro hjälper oss också att öka förståelsen för ledarskapets inre värld. Du får möjlighet att lära känna de olika källor varifrån handlingar uppstår.

Action Learning

Handling, Action Learning, är det som pågår i labbet – etthundra procent av tiden. Du bidrar tillsammans med de andra aktivt till att gruppen utvecklas genom att pröva och gestalta nya sätt att se, tänka, uppfatta, kommunicera och handla. Ett nytt ledarskap växer fram genom handling baserad på en allt djupare medvetenhet om din medverkan i det sociala fältet. Processen involverar hela människan – hjärta, hjärna, hand och intention.

Verklig kunskap gör det möjligt att skapa den verklighet den uttalar sig om
Chris Argyris, tidigare professor vid Harvard och en av förgrundsgestalterna inom Organizational Learning

Innan programmet startar får du möjlighet att reflektera över några frågor som handlar om din situation, intention och syn på ledarskap. Det är en förberedande skrivövning, där du dokumenterar din respons på frågorna. Dessa reflektioner tar du sedan med dig in i labbet och får då möjlighet att utforska dina tankar, perspektiv och känslor tillsammans med de andra deltagarna i en faciliterad process präglad av närvaro, respekt och tillit.

Även i labbet arbetar vi med skrivövningar. Du kommer att få möjlighet att dokumentera din resa tillsammans med oss andra, det är en del av lärprocessen. Delvis sker det enligt metoden Guided Journaling som dels ett sätt att få tillgång till det som ”flödar igenom” och dels för att främja inre dialog och reflektion.

Sociala system kan bara förstås genom att förändra dem
Kurt Lewin, tidigare professor vid universitetet i Berlin och pionjär inom socialpsykologin

Vilka forsknings- och kunskapstraditioner ligger till grund för verksamheten i labben?

Vi verkar utifrån forskningstraditionen Organizational Learning (OL) med allt vad den frambringat från Dialogen till Servant Leadership och Theory U.

Kunskapstraditionen medveten närvaro (mindfulness) har också påverkat oss i vårt förhållningssätt till världen – till människor, natur och ledarskap.

Vi tar också stöd i vår egen forskningsresa genom livet som utmanat och format oss till de personer vi är idag. Det inkluderar Micaels erfarenheter som affärsutvecklare, linjechef och meditationsledare samt Bosses erfarenheter som projektledare för nybilsprojekt och som organisations- och ledarutvecklare.

Välkommen till ett annorlunda ledarskapsprogram!
Micael och Bosse

Läs fler artiklar om: Ett nytt ledarskap

Mer om:

Dela:
Följ:
Rekommendera:
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (2)

Lämna ett svar | Trackback

 1. Lena skriver:

  Kan jag anmäla mig som privat/yrkesperson eller är utbildningen kopplad till ett helt arbetslag?

  Mvh
  Lena Homanen Malmer

 2. Bosse Westermark skriver:

  Hej Lena,

  Tack för din fråga. Ja, du kan anmäla dig som yrkesperson. Har du någon form av ledande funktion i ditt arbete, eller är på väg in i en sådan roll kan du även anmäla dig som privatperson.

  Vi erbjuder även labben som intern-workshops för en enda organisation eller för ett par samverkande organisationer. Om det skulle vara intressant för dig/er ber vi dig höra av dig till oss så att vi kan utforma en sådan process tillsammans.

  Hör gärna av dig igen om du har fler frågor.

  Vänliga hälsningar
  Bosse Westermark
  Ledarskap & Förnyelse

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.