AP-fonder agerar ansvarslöst

Finansmarknadsminister Peter Norman (m) ansvarar för AP-fonderna i regeringen (Foto: Regeringen)

AP-fonderna understödjer miljöförstöring, kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption.

Första till Fjärde AP-fonderna fortsätter att investera tungt i företag vars verksamheter innefattar allvarlig miljöförstöring, kränkningar av mänskliga rättigheter och korruption.

De statliga AP-fonderna är värst av alla fondbolag och pensionsfonder i Sveriges Konsumenters nya kartläggning. Näst sämst är Handelsbanken.

AP-fonderna investerar i mängder med företag som bryter mot internationella avtal och konventioner. Bland annat finns i portföljen ett företag som säljer krigsmateriel till diktaturen i Burma, i strid med EU:s vapenembargo.

Enligt Världsnaturfonden har de fyra AP-fonderna placeringar i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva företag.

– Fondbolagens policys ger ofta ett väldigt ansvarsfullt intryck. Men granskar man deras investeringar så ser man något helt annat, säger Jakob König på Sveriges Konsumenter.

Organisationen utgår i sin granskning från en lista med de 50 mest kontroversiella företagen i världen.

Dessa företag återfinns på listor hos europeiska pensionsfonder och banker som svartlistat eller för dialog med företagen kring allvarliga missförhållanden, såsom miljöförstöring, kränkningar av mänskliga rättigheter, korruption och tillverkning av klustervapen.

På svarta listan återfinns företag som Lundin Petroleum (kränkningar av mänskliga rättigheter), Shell (miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter), TeliaSonera (omfattande korruption) och Toyota (kränkningar av fackliga rättigheter).

AP-fonderna investerar i 34 av dessa bolag, Handelsbanken i 25. AP-fonderna redovisar påtryckningsarbete i ett tiotal av företagen medan Handelsbanken inte redovisar något sådant arbete över huvud taget.

AP-fondernas pensionspengar används till att investera i företag som ägnar sig åt allvarlig miljöförstöring, kränkning av mänskliga rättigheter, korruption och utveckling av kärnvapen

Jämfört med förra årets granskning har fondbolagens resultat blivit något bättre. Antalet investeringar i företagen på svarta listan har minskat med 25 procent (från 267 till 200) och redovisningen av påtryckningsarbetet har förbättrats. Antalet företag som fondbolagen redovisar påtryckningsarbete i har ökat med över 100 procent (från 23 till 48).

Bäst är Folksam LO Fonder (femte plats förra året), som endast investerar i tre av företagen och redovisar påtryckningsarbete för dessa. På andraplatsen återfinns Alecta (förstaplats 2012) och därefter kommer AMF (andraplats 2012).

Folksam LO Pension (som kapitalmässigt till cirka 75 procent består av Folksam LO Fonder) gav samtidigt också sina fondsparare högst avkastning år 2012. 11,0 procents genomsnittlig uppgång, rapporterar tidningen Risk & Försäkring. Folksam LO Pension gav även bäst avkastning sett över den senaste treårsperioden, samt näst bäst avkastning under de senaste fem åren.

Störst förbättring i Sveriges Konsumenters kartläggning sedan förra året visar Swedbank och Länsförsäkringar. De hamnade sist i förra årets granskning, men genom färre investeringar i företag på svarta listan och bättre redovisning av påtryckningsarbetet har de klättrat till mitten av rankingen.

“Etik är komplext, är en funktion av värdegrunder och är öppet för tolkningar – därmed finns det inget absolut facit på vad som är rätt och fel”, skriver de fyra AP-fonderna i en kommentar till Sveriges Konsumenters kartläggning.

I samma kommentar konstateras också att “bolag som på olika sätt är involverade i underhåll och kontinuerlig uppgradering av kärnvapensystemen i länder som omfattas av icke-spridningsavtalet är möjliga för fonderna att investera i och föranleder inte något aktivt påverkansarbete.”

AP-fonderna “vann” Årets Greenwash-pris 2013. Motiveringen lyder: “De svenska AP-fonderna har till uppdrag att förvalta svenska folkets pensionspengar, och placera dem med hänsyn till miljö och etik, utan att det påverkar avkastningen negativt. I detta förhåller de sig också till internationella riktlinjer.

Ett av de företag som första och sjunde AP-fonden investerar i är Sime Darby som anklagats för att bryta mot FNs Global Compact riktlinjer som första AP-fonden uppger sig följa.

Dessutom investerar AP-fonderna drygt 9 500 miljoner kronor i världens sex största oljebolag och inget av de företag där AP-fonderna har sina största investeringar prioriterar förnyelsebar energi. Detta rimmar mycket dåligt med fondernas krav på att ta hänsyn till miljö och etik.”

Jakob König på Sveriges Konsumenter håller med om att AP-fonderna skönmålar sin verksamhet
– Deras investeringar i praktiken rimmar ganska illa med det som uttrycks i deras värdegrund och policys, säger han till Svt.

Organisationen Swedwatch konstaterade tidigare i en rapport att den grundläggande orsaken till AP-fondernas bristande etik- och miljöarbete är statens otydliga riktlinjer och låga förväntningar på fonderna.

“Det är tveksamt om många av AP-fondernas investeringar speglar värderingarna hos dem som faktiskt står för pengarna, nämligen alla de som en gång arbetat i Sverige”, skrev Latinamerikagrupperna i sin granskningsrapport för något år sedan.

– Jag tror folk skulle bli förvånade om de visste vad de stöder med sina pensionspengar, säger Jakob König till Svt.

FundWatch – granskningsrapport 2013

Läs mer:
Kärnvapen och miljöbovar hos AP-fonderna (SVT)

AP-fonder investerar i kärnvapenteknik (DN.se)

Tjänstemän lever lyxliv för dina pengar (DN.se)

AP-fondernas finansiering av fossilbubblan riskerar klimatet och pensionerna (WWF)

AP-fonder placerar ohållbart (L&F)
Hur används dina pengar? (FundWatch 2012) (L&F)

Så tycker politikerna om AP-fondernas smutsiga investeringar i olja och kol (Miljöaktuellt)

Fakta

FundWatch
är ett initiativ från Sveriges Konsumenter för att stimulera finansbranschen till att ta ett större ansvar för etik- och hållbarhetsfrågor. Projektet går ut på att systematiskt granska branschen och sedan förmedla resultatet i form av enkla indikatorer och rankingar till spararna. På så sätt blir det lättare för kunderna att göra medvetna val och ställa krav på sina fondförvaltare. Projektet startades i mars 2012 och har finansierats genom projektstöd från Konsumentverket. Granskningen 2013 har genomförts med finansiellt stöd från Amnesty och Diakonia. Bedömningar och innehåll står Sveriges Konsumenter för.

Sveriges Konsumenter är en oberoende, partipolitiskt obunden paraplyorganisation med 28 medlemsorganisationer och enskilda medlemmar. Målet är ökad konsumentmakt och att politiker, näringsliv och myndigheter alltid ska ha konsumenternas bästa för ögonen. Genom påverkan och opinionsbildning, både nationellt och internationellt, arbetar organisationen för att konsumenter ska kunna göra medvetna val, inte minst för att kunna stödja en hållbar utveckling. Sveriges Konsumenter är en ideell organisation som ger ut den välkända tidningen Råd & Rön och bedriver konsumentvägledning i delar av stockholmsområdet.

AP-fonderna är så kallade buffertfonder i det allmänna inkomstpensionssystemet och utgör cirka en tiondel av pensionssystemets totala tillgångar. Pensionssystemets största tillgång, cirka 90 procent, är den så kallade avgiftstillgången. Avgiftstillgången är det förväntade värdet av framtida pensionsavgiftsinbetalningar från de som förvärvsarbetar. När inbetalningarna till inkomstpensionssystemet understiger utbetalningarna används buffertkapitalet i AP-fonderna. Fondernas avkastning bidrar även till pensionssystemets finansiering på lång sikt. AP-fonderna är statliga myndigheter under Finansdepartementet och bildades år 2001. Pensionsavgifter till systemet betalas in samma månad som de intjänas och finansierar direkt de löpande utbetalningarna till dagens pensionärer. Fondernas styrelser utses av regeringen och AP-fondernas verksamhet utvärderas varje år av finansdepartementet.

Första AP-fonden förvaltar 240 miljarder kronor (30 juni 2013) i en portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och det som går under beteckningen nya investeringar. Investeringarna görs över hela världen.

Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar 242 miljarder kronor inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen.

Tredje AP-fonden förvaltar en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar. Fondens alternativa investeringar består av onoterade aktier, fastigheter, skog, infrastrukturtillgångar och nya strategier. Fondkapitalet uppgår till 242 miljarder kronor (30 juni 2013). Tredje AP-fondens mål är att långsiktigt skapa en real avkastning, dvs inflationsrensad avkastning, om 4 procent per år över tiden.

Fjärde AP-fonden har 241 miljarder kronor i fondkapital (30 juni 2013). Fondens kapital består av en sammansättning av aktier, räntebärande tillgångar och fastigheter. Styrelsen har beslutat att fonden bäst uppfyller sitt långsiktiga förvaltningsuppdrag genom att ha en hög andel marknadsnoterade aktier, svenska och globala.

Läs fler artiklar om: Hållbart samhälle

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.