Värdegrund central i Malmö stad

Malmö har över 1000 ledare inom 430 olika yrkesområden. Ett ständigt pågående arbete med den gemensamma värdegrunden utgör en central del i kommunens ledarutveckling.

Arbetet med värdegrunden kommer aldrig att bli klart. Det är en ständig process att levandegöra och vidareutveckla de gemensamma värderingarna genom att föra utforskande dialoger, reflektera, ifrågasätta och fundera över vad de betyder för mig som ledare i den verksamhet jag ansvarar för.

Denna ständiga process med utveckling av värdegrunden berör inte bara cheferna utan inkluderar även alla medarbetare. Under benämningen Engagemang för Malmö har alla, med hjälp av storytelling, vaskat fram berättelser som beskriver Malmö stads värdegrund. Med utgångspunkt från dessa berättelser pågår en process för att även fånga värdegrunden i några väl valda meningar.

Christina Rudsvik och Peter Gustavson, ledarutvecklare på HR-strategiska avdelningen arbetar med att utveckla ledarskapet, men också med att långsiktigt trygga ledarförsörjningen. Ett hundratal nya ledare behövs varje år.
– En del av vårt arbete handlar om att identifiera ledartalanger och erbjuda karriärvägar, säger Peter Gustavson.

För de som är intresserade och har potential för en ledarroll erbjuds programmet Framtida ledare. Det pågår 25-30 heldagar under ett och ett halvt år och brukar omfatta 30-35 deltagare. Här tar man upp chefsrollen och vad det innebär att skifta perspektiv från att vara medarbetare till att vara arbetsgivarföreträdare.

En annan viktig ingrediens är förståelse för grupprocesser och hur man kan arbeta praktiskt med teamutveckling. Programmet bedrivs såväl i mindre som större grupper och centreras kring kombinationen agera-reflektera. Efter varje övning får deltagarna reflektera över frågor som till exempel: Vilka blev mina reaktioner när pressen ökade? Vad har jag lärt mig? Vad kunde jag gjort annorlunda?

Under programmets gång får varje deltagare tillfälle att reflektera över huruvida man vill fortsätta och om man tror att man passar som ledare och kan infria de förväntningar från olika håll som chefsrollen innebär.
– 60 procent av de som deltar i utbildningen går in i en ledarbefattning inom en relativt snar framtid, över några års sikt handlar det om 70-80 procent, berättar Peter Gustavson.

Peter Gustavson och Christina Rudsvik arbetar med att utveckla ledarskapet och trygga ledarförsörjningen

För befintliga ledare erbjuds programmet Strategisk ledning i vardagen. Det pågår under ca åtta månader fördelat på tre internat om två dagar vardera plus fyra separata heldagar. Programmet syftar till att utveckla det egna ledarskapet samtidigt som man också arbetar med utveckling av den verksamhet man ansvarar för.

Strategi och kommunikation utgör centrala delar liksom långsiktighet och hållbarhet. De mål man har formulerat tillsammans med sin chef tar man med sig in i ledarutvecklingsprogrammet.
– Det ska göra skillnad i verksamheten när dess ledare går utvecklingsprogrammet, verksamhetsutveckling och ledarutveckling måste gå hand i hand, poängterar Christina Rudsvik.

Ett tredje program är Strategiska ledare som vänder sig till högre chefer och personer som arbetar med strategiska frågor ur ett Malmö stad perspektiv.

I alla utvecklingsprogram sker en kontinuerlig avstämning med deltagarens närmaste chef och med enhetens HR-chef. Man lägger också stor vikt vid att kontinuerligt utvärdera programmen som en plattform för vidareutveckling och förädling.

Vilka är då utmaningarna i arbetet med ledarutveckling?
- Att designa bra program och andra insatser, som omfattar utveckling både av det personliga ledarskapet och verksamheten. Det gäller att hålla sig informerad och uppdaterad när det gäller forskning och trender, samtidigt som man tänker långsiktigt så att man inte dras med i någonting oreflekterat. Det är en ständig utmaning, avslutar Christina Rudsvik.

Läs fler artiklar om: Värdegrund

Mer om:

Share
Tipsa en vän Tipsa en vän

Om författaren:

RSSKommentarer (0)

Trackback

Kommentera
Om du vill att ditt foto skall visas med din kommentar, skaffa en Gravatar.